تولید گیاهان عاری از ویروس

توسعه گياهان عاري ازويروس يکي از مهمترين کاربردهاي بيو تکنولوژي گياهي است. ازنظر پاتولوژيستهاي گياهي کنترل بيماريهاي ويروسي ميتواند به دسته هاي زير تقسيم شود.

1- حذف منبع آلودگي ويروس 2- دوري ازبيماريهاي ويروسي که به وسيله ناقلين انتقال پيدا ميکنند. 3- حمله مستقيم به ويروسها 4- توليد واصلاح واريته هاي مقاوم 5 سازگار کردن روشهاي مخصوص براي تکثير.

خوشبختانه اصلي که وجود دارد اين است که ويروسها به وسيله بذر انتقال پيدا نميکنند و بذرها عاري از ويروس ميباشند. ولي بذرها کمتر مورد توجه براي کارهاي کلون کردن، هيبريد کردن و توليد واريته ها قرار ميگيرند. به دليل اينکه بذرها از نوترکيبي گامتها از طريق تکثير جنسي به وجود ميآيند، داراي هتروزيگوسيتي بالايي هستند و نميتوانند نتاج شبيه والدين از لحظ ژنوتيپي به وجود بياورند . از طرفي گياهاني که از طريق تکثير غير جنسي ازدياد مييابند ميتوانند نتاج شبيه به والدين توليد کنند ولي در تکثير غيرجنسي ويروسها ميتوانند منتقل شوند و جمعيت آنها از يک نسل به نسل ديگر افزايش پيدا ميکند و بعد از 4 تا 6 نسل، گياه 100% آلوده به ويروس ميشود. پس ابتدا بايستي يک پايه عاري از ويروس در گياه توليد کرد و با تکثير و ريز ازديادي آن تعدادي زيادي گياه عاري از ويروس توليد کرد .

توليد ژرم پلاسم عاري از ويروس تخصصي ترين مرحله توليد بذر سالم به شمار ميرود. براي اين منظور در گذشته از روش گزينش کلوني استفاده ميشد. به اين ترتيب که گياهان بدون علائم ويروسي در طي يک دوره گزينش انتخاب و به عنوان هسته اوليه بذري سالم تلقي ميگرديد. در طول دهه هاي گذشته و به دنبال توسعه روشهاي کشت بافت متدهاي مانند کشت مريستم و پروتکلهاي متنوعي مبتني بر کشت بافت ايجاد شده و با سطوح مختلف موفقيت، مورد استفاده قرار گرفتندکه در زير به آنها اشاره ميکنيم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید