تولید ابزارهای مقاوم به شوری و سرما

با پرتودهی بذرها می توان آنها را در برابر آب و خاک شور و مناطق سرد مقاوم کرد و از این طریق در مناطق کویری هم می توان گیاهان مقاومت را کاشت و بارور کرد. این اقدام زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور افزایش سطح زیر کشت در زمین های شور و مناطق خشک در مناطقی از استان های خوزستان،گلستان و یزد در حال انجام است.

در این روش با استفاده از پرتودهی گاما صفات مقاومت به شوری یا سرماایجاد می شود، این تحقیقات هم اکنون روی گندم، دانه روغنی کلزا و برنج درحال انجام است. طرح تحقیقاتی مقاوم سازی درخت اکالیپتوس به شوری و خشکی با استفاده ازانرژی هسته ای به شکل پرتودهی گاما در دست اجراست.

در صورت مقاوم سازی این درخت به شوری و خشکی، با استفاده از ان از حرکت شن های روان و فرسایش خاکجلوگیری می شود و شاهد سرسبزی منطقه و تامین علوفه دام به علت تثبیت خاک خواهیم بود.


منبع: مجله خوشه

 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید