آنالیز کود و گیاه

از دیگر روشهای بررسی تغذیه گیاه به منظور توصیه كودی ، تجزیه گیاه است با تجزیه بافتهای گیاهی می توان تخمین نسبتا" دقیقی از وضعیت تغذیه ای گیاه بدست آورد .نكته حائز اهمیت در تجزیه گیاه آن است كه بایستی نوع اندام گیاهی و زمان نمونه برداری در نظر گرفته شود ، زیرا در زمانهای مختلف رشد گیاه ، غلظت بعضی از عناصر غذایی در گیاهان كم شده و بعضی نیز افزایش می یابند . تجزیه گیاه مكمل تجزیه خاك بوده و تجزیه خاك و گیاه دركنارهم ، وضعیت تغذیه ای گیاه را به خوبی نمایان می سازد و در نتیجه توصیه كودی با اطمینان و قطعیت بیشتر انجام شده و با نیازهای واقعی گیاه بیشتر تطابق خواهد داشت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید